ประวัติความเป็นมา

Office SU 1

        เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505

        และต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 ให้จัดตั้ง

         "สำนักงานอธิการบดี"

         โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นกองกลางและแบ่งเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกคลังและพัสดุ แผนกบริการนักศึกษา และแผนกห้องสมุด

 

        ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 ให้มีวิทยาลัยทับแก้ว โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกบริการกลาง แผนกดูแลอาคารและสถานที่ แผนกห้องสมุดห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และแผนกการเงินและพัสดุ

        ต่อมาสำนักงานอธิการบดีแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีสถานะเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ จำนวน 5 กอง และเป็นหน่วยงานในกำกับ จำนวน 7 กอง ดังนี้

          กองที่เป็นส่วนราชการ  

        ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้แก่        

        1) กองกลาง      2) กองกิจการนักศึกษา      3) กองงานวิทยาเขต      4) กองบริการการศึกษา       5) กองแผนงาน

          กองที่เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

        โดยมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการจัดตั้ง กองนิติการ และแบ่งหน่วยงานในกองการเจ้าหน้าที่ และสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ได้แก่

        1) กองการเจ้าหน้าที่       2) กองคลัง      3) กองนิติการ      4) กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์

        5) สำนักงานตรวจสอบภายใน      6) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา      7) สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

        ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีแบ่งหน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และหน่วยงานย่อยระดับงานที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้

        หน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

        1. กองกฏหมาย

         

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7

        2กองกลาง

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 6 และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

        3กองกิจการนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

        4กองคลัง 

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 6 

        5กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

        6กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

        7กองทรัพยาการมนุษย์

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7

        8กองบริหารงานวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

        9กองประกันคุณภาพการศึกษา

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 3

        10. กองแผนงาน
 
 
ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7
และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (บางส่วน)

 

        หน่วยงานย่อยระดับงานที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

        1. งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย

                 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 2

        2. งานวิเทศสัมพันธ์

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7

        3. งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

        4. งานสื่อสารองค์กร

 

ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น L

 

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…