ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)


 " พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

 

ปณิธาน (Determination)


 " มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี

   เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน "

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


 " เป็นองค์กรที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน การบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ "

 

พันธกิจ (Mission)


" เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต

การทำงานของบุคลากร สร้างความผูกพันที่ดีภายในองค์กร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

 

ค่านิยม (Core Value)


C = Creativity

ความสร้างสรรค์

R = Resilience

ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

E = Excellence

ความเป็นเลิศ

A = Accountability

ความรับผิดชอบ

T = Teamwork

การทำงานเป็นทีม

I = Innovation

นวัตกรรม

V = Vigor

ความมีพลัง

E = Enduring growth

การเติบโตอย่างยั่งยืน

         

อ้างอิง : แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…