ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์

SU1

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คุณทวีวรรณ อินดา

   
   
SAHARATH
 
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย 
คุณสหรัฐ มณีจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100041
 
ผู้อำนวยการกองกลาง (รักษาการแทน)
นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100152
   
 Kingkarn SU1
 
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
คุณกิ่งการ วันเพ็ญ
 
ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาการแทน)
คุณนภารัตน์ ด่านกลาง
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100198
   
SOMMAI SAARD
 
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
คุณสมหมาย ตันธุวปฐม
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 200160
 
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี (รักษาการแทน)
คุณสอาด ศรีจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 300003
   
 SU1 JITRADEE
 
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการแทน)
คุณธันยาภรณ์ ทองทับทิม
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกองทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100062
 
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ 
คุณจิตรรดี ตันติคชาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 200304
   
 SU1
 SAOWANEE
 
ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา
 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
คุณเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) : 100081
   
   
   
ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สำนักงานอธิการบดี  

sitthisak  
  
คุณศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
 
 

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…