การจัดการความรู้

กรุณาเลือกหมวดหมู่

Search FAQs

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านกําหนดนโยบาย วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ติดตามประเมินผล การจัดทําข้อมูลเพื่อวางแผน หรือด้านสารบรรณ งานประชุม งานอาคารสถานที่ ฯลฯ

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ การจัดทํารายงาน การวิเคราะห์สถานะ การจัดทําฐานข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย จัดทำร่างและ/หรือตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขัอบังคับ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทางคดี การสอบสวน การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ จากผู้มีความรู้ความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การตอบแทนสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามกฎหมายเกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับงานวัสดุและครุภัณฑ์ ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านบริการในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนงานวิชาการรวมทั้งส่งเสริมและรักษามาตรฐานการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…