การจัดการความรู้

FAQs - หมวดแผนและบริหารงานทั่วไป

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านกําหนดนโยบาย วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ติดตามประเมินผล การจัดทําข้อมูลเพื่อวางแผน หรือด้านสารบรรณ งานประชุม งานอาคารสถานที่ ฯลฯ

การเกษียนหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการที่ดี

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษียนหนังสือและการเขียนหนังสือราชการที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และคณะวิชา

โดย คุณสอาด ศรีจันทร์ ตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การทำลายเอกสาร

เพื่อแสดงขั้นตอนกระบวนการบริหารเอกสาร ประกอบด้วย การเก็บรักษาเอกสาร การยืม การทำลายเอกสาร และการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎ ระเบียบ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดระเบียบของทางราชการ รวมถึงใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดย คุณขนิษฐา อินทร์ปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การคัดแยกและเผาขยะชุมชน

เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และนำขยะที่ได้จากการคัดแยกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการให้ความรู้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ อาจารย์หรือผู้ที่มาศึกษาดูงาน

โดย คุณชลากร ศัพทะเสวี ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การบริหารจัดการงานฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก (Public Training)

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการงานฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมได้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้ ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานประเภทอื่นๆ ได้

โดย คุณสุภาวดี เธียรวัตรกุล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปที่ทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

โดย คุณสุชีรา ดรุณไกรศร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการของที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ไปในมาตรฐานเดียวกัน

โดย คุณประภัสสร ถวายนิล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดกองบริหารงานวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการวางแผนและติดตามการดำเนินงาน รวมถึงะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย คุณณัฐธยาน์ นันทิสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ช่วยลดคำถาม ลดเวลาในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงบุคลากรภายในสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

โดย คุณปนัดดา กุลพานิช ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การบริหารโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก : กรณียื่นเสนอโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการดำเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงพัฒนางานด้านบริหารให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย คุณนงลักษณ์ ธัญญเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและผู้สนใจทราบขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

โดย คุณโสภณ จันทร์รังษี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงาน
สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…