การจัดการความรู้

FAQs - หมวดการเงินและบัญชี

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ การจัดทํารายงาน การวิเคราะห์สถานะ การจัดทําฐานข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี

การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่ออธิบายขั้นตอนในการคำนวณต้นทุนต่อหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ที่คณะวิชาในมหาวิทยาลัยได้ใช้ค่าจ่ายไปในประจำปีการศึกษา ในส่วนงบบุคลากร ดาเนินการ งบกลาง และค่าเสื่อมราคา

โดย คุณอัญชลี มีศิลป์สิ ตำแหน่งนักบัญชีชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการบริการวิชาการสำนักงานบริการวิชาการ

เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความผิดพลาดการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการบริการวิชาการ

โดย คุณสิริลักษณ์ นิ่มนวล ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การเบิกจ่ายเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) และระบบ SU_ERP

เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยรวบรวมกระบวนการทำงาน เทคนิคและแนวทางประยุกต์ ซึ่งช่วยในการตรวจสอบ ลดความผิดพลาด รวมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โดย คุณดวงแก้ว สุวรรณดี ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำของบประมาณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมการจัดทำคำขอ การจัดทำรายละเอียด การปรับปรุงคำขอ การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ MIS

โดย คุณอรอนงค์ มากจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เพื่อให้เข้าใจ ทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

โดย คุณปิยะวรรณ สุขเกษม ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การดำเนินการรับเงิน/การนำส่ง/การคืนเงินของโครงการที่มีการเก็บค่าลงทะเบียนของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสามารถพัฒนางานโครงการบริการวิชาการในด้านการจัดฝึกอบรมให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานบริการวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ

โดย คุณจีราภา กระดังงา ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการคานวณ การตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีคู่มือปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

โดย คุณลัดดาวัลย์ รัตนเพิ่มพูนผล ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ    /   คู่มือฉบับเต็ม  

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร บุคลากรประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร

โดย คุณกัญญารัตน์ บุญประกอบ ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เพื่อรวบรวมระเบียบ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ และเป็นแนวทางให้บุคลากรในการปฏิบัติงานสำหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

โดย คุณกนกวรรณ เชื้อวงษ์บุญ ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ    /   คู่มือฉบับเต็ม  

การจ่ายชำระเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิธีการสั่งจ่ายเช็ค

เพื่อทราบถึงขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินด้วยวิธีการสั่งจ่ายเช็ค ผ่านระบบ SU_ERP และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน ลดความผิดพลาดการเบิกจ่ายเงิน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดย คุณรินลณันท์ วัชรศักดิ์ไพศาล ตำแหน่งนักการเงินชำนาญการ สังกัดกองคลัง

  สรุปสาระสำคัญ     /   คู่มือฉบับเต็ม   

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…