การจัดการความรู้

FAQs - หมวดบริหารงานบุคคล

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การตอบแทนสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ

การลาหยุดราชการเพื่อฝึกอบรม ดูงาน ฝึกอบรมในเชิงวิจัยและสร้างสรรค์หรือไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานและทราบถึงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง

โดย คุณอังคณา ศรีบุญรอด ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวของ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง

โดย คุณชลลดา เจริญลาภ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

  สรุปสาระสำคัญ    /   คู่มือฉบับเต็ม   

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…