การจัดการความรู้

FAQs - หมวดพัสดุ

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามกฎหมายเกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับงานวัสดุและครุภัณฑ์ ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง : กรณีการจ้างเหมาจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้สนใจทราบขั้นตอน แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร และการบันทึกข้อมูล รวมถึงลดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีการจ้างเหมาบริการด้านการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรของสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

โดย คุณศศินันท์ ภูศรี ตำแหน่งนักพัสดุชำนาญการ สังกัดกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม  

การปฏิบัติงานและการบริหารโครงการบริการวิชาการในลักษณะว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก

เพื่อใช้เป็นแนวทางหรืออ้างอิงการปฏิบัติงานในการจัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการบริการวิชาการ ในลักษณะว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก และดำเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบ และหลักการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล

โดย คุณจันทร์เพ็ญ แพงผล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ   /   คู่มือฉบับเต็ม   

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…