การจัดการความรู้

FAQs - หมวดบริหารงานวิชาการ

การรวบรวมเกี่ยวกับงานด้านบริการในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนงานวิชาการรวมทั้งส่งเสริมและรักษามาตรฐานการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา

วิธีการและขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดย คุณนุชรดี โชติกเสถียร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน สังกัดกองกิจการนักศึกษา

  สรุปสาระสำคัญ    /   คู่มือฉบับเต็ม   

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบงานในด้านนี้ได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานตั้งแต่การเตรียมการสำหรับการรับสมัครฯ จนกระทั่งได้รับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย คุณจิราวรรณ จานทอง ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดกองบริหารงานวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ     /   คู่มือฉบับเต็ม    

การกำกับติดตามการดำเนินการระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สปอว. และเกณฑ์ AUN-QA

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินการระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว. และเกณฑ์ AUN-QA และสามารถใช้อ้างอิงได้

โดย คุณเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา

  สรุปสาระสำคัญ    /   คู่มือฉบับเต็ม  

การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาต่างๆ เพื่อบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาต่าง ๆ เพื่อบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนเป็นการลดความผิดพลาดในการดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โดย คุณเอกชัย ซ่อนกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดกองบริหารงานวิชาการ

  สรุปสาระสำคัญ     /   คู่มือฉบับเต็ม   

Untitled 1


สำนักงานอธิการบดี :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
 
 
 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์กลาง : 0 2105 4686 / โทรสาร : 0 2849 7518
 
 
 
 
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…