จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

 

บุคลากรสายวิชาการ


 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  

การดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฏหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือที่ อว 0201.3(240)/ว 11622 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566)

   

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หนังสือ ที่ อว 0209.5/ว 7017 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566)
   

หนังสือเวียน เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

โดย กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี (บันทึกข้อความที่ อว 8603.7/ว.1454 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563)
   

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยทั่วไป พ.ศ. 2565

   

คู่มือ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   

สรุปประเด็นสำคัญ

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน


จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น

  

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โดย กองทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี (บันทึกข้อความที่ อว 8603.7/ว2732 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566)
 
   

สรุปประเด็นสำคัญ

 

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น